Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 21. august 1986 [O]
"Drahé deti! Ďakujem vám za lásku, ktorú mi preukazujete. Viete, drahé deti, že vás nesmierne milujem a že denno-denne prosím Pána, aby vám pomohol zakúsiť lásku, ktorú vám preukazujem. Preto, drahé deti, modlite sa, modlite sa, modlite sa! Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

14. august 1986 [O] (Týždenné)
28. august 1986 [O] (Týždenné)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou