Jazyk 
Posolstvo, Medžugorie, 25. marec 2008 [O]
"Drahé deti! Pozývam vás, aby ste pracovali na vlastnom obrátení. Ešte ste vzdialení od stretnutia s Bohom vo svojom srdci. Preto venujte čo najviac času modlitbe a poklone Ježišovi v Najsvätejšej oltárnej sviatosti, aby vás premenil a vložil do vašich sŕdc živú vieru a túžbu po večnom živote. Všetko je pominuteľné, milé deti, len Boh je nepominuteľný. Som s vami a s láskou vás nabádam. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

18. marec 2008 [O] (Ročné)
2. apríl 2008 [O] (Mimoriadne)
 
Pre porovnanie s inou jazykovou verziou