Language 

Updates  | Medjugorje  | Messages  | News & Articles  | Videos  | Pictures & Photos | Site Map  | About

www.medjugorje.ws » Text version » Medjugorje Videos » Video Medjugorje Apparition for Mirjana 2. July 2013

Video Medjugorje Apparition for Mirjana 2. July 2013

Apparizione a Mirjana, 2 luglio 2013

 


Medjugorje Message, July 2, 2013 - Apparitions to Mirjana
Dear children, with a motherly love I am imploring you to give me the gift of your hearts, so I can present them to my Son and free you – free you from all the evil enslaving and distancing you all the more from the only Good – my Son – from everything which is leading you on the wrong way and is taking peace away from you. I desire to lead you to the freedom of the promise of my Son, because I desire for God's will to be fullfilled completely here; and that through reconcilliation with the Heavenly Father, through fasting and prayer, apostles of God's love may be born – apostles who will freely, and with love, spread the love of God to all my children – apostles who will spread the love of the trust in the Heavenly Father and who will keep opening the gates of Heaven. Dear children, extend the joy of love and support to your shepherds, just as my Son has asked them to extend it to you. Thank you.
Messaggio di Medjugorje, 2 luglio 2013 - Apparizione a Mirjana
Cari figli, con amore materno vi prego di donarmi i vostri cuori perché io possa presentarli al mio Figlio e liberarvi, liberarvi da tutto quel male che vi rende sempre più schiavi e vi allontana dall'unico Bene - mio Figlio, da tutto ciò che vi guida sulla via sbagliata e vi toglie la pace. Io desidero guidarvi verso la libertà delle promesse di mio Figlio perché desidero che qui si compia completamente la volontà di Dio, perché attraverso la riconciliazione con il Padre Celeste, il digiuno e la preghiera nascano apostoli dell'amore di Dio, apostoli che liberamente e con amore diffonderanno l'amore di Dio a tutti i miei figli, apostoli che diffonderanno l'amore fiducioso nel Padre Celeste e apriranno la porta del cielo. Cari figli, offrite ai vostri pastori la gioia dell'amore e del sostegno così come il mio Figlio ha chiesto a loro di offrirlo a voi. Vi ringrazio.
Poruka, 2. srpanj 2013. - Poruka preko vidjelice Mirjane
Draga djeco! Majčinskom ljubavlju vas molim darujte mi svoja srca da bi ih mogla prikazati svomu Sinu i osloboditi vas, osloboditi vas od svega onoga zloga što vas sve više zarobljava i udaljava od jedinoga Dobra – moga Sina, svega što vas vodi pogrešnim putem i oduzima vam mir. Ja vas želim povesti k slobodi obećanja moga Sina, jer želim da se ovdje u potpunosti ispuni Božja volja, da se kroz pomirenje s Nebeskim Ocem, post i molitvu rode apostoli Božje ljubavi, apostoli koji će slobodno i s ljubavlju širiti ljubav Božju svoj mojoj djeci, apostoli koji će širiti ljubav pouzdanja u Nebeskog Oca i otvarati vrata raja. Draga djeco, svojim pastirima pružajte radost ljubavi i potpore onako kako je i moj Sin tražio od njih da pruže vama. Hvala vam.
Mensaje, 2 de julio de 2013 - Aparición a Mirjana
Queridos hijos, con amor materno les ruego: entréguenme sus corazones para poder ofrecerlos a mi Hijo y liberarlos, liberarlos de todo aquel mal que, cada vez más, los aprisiona y los aleja del único bien, de mi Hijo, liberarlos de todo lo que los lleva por el camino equivocado y les quita la paz. Yo deseo conducirlos a la libertad prometida por mi Hijo, porque quiero que aquí se cumpla plenamente la voluntad de Dios. Para que por medio de la reconciliación con el Padre Celestial, a través del ayuno y la oración, nazcan apóstoles del amor de Dios, apóstoles que, libremente y con amor, difundirán el amor de Dios a mis hijos, apóstoles que difundirán el amor de la confianza en el Padre Celestial, y abrirán las puertas del Paraíso. Queridos hijos, ofrezcan a sus pastores la alegría del amor y del apoyo, que mi Hijo ha pedido a ellos dárselos a ustedes. ¡Les agradezco!
Mensagem, 2013.g. 2. julho - Mensagem dada a vidente Mirjana
Queridos filhos, com amor materno os peço: dêem-ME os seus corações para podê-los oferecer a MEU FILHO e poder libertá-los. Libertá-los de todo aquele mal que os faz escravos e os afasta do único Bem, que é o MEU FILHO, de tudo aquilo que os leva para a estrada errada e que os tira a Paz. Eu desejo conduzi-los em direção a liberdade prometida por MEU FILHO, porque EU desejo que aqui realize-se em plenitude a vontade de DEUS a fim de que através da reconciliação com o PAI CELESTE, através do jejum e da oração, nasçam apóstolos do amor de DEUS. Apóstolos que com o amor e com a liberdade divulguem o amor de DEUS a todos os MEUS filhos. Apóstolos que difundirão um amor confiante no PAI CELESTE e abrirão as portas do PARAÍSO. Queridos filhos, dêem alegria e amor aos seus sacerdotes e deem a eles apoio, como o MEU FILHO pediu-lhes a darem a vocês. Os agradeço.
Botschaft, 2. Juli 2013 - Botschaft an die Seherin Mirjana
Liebe Kinder! Mit mütterlicher Liebe bitte ich euch, mir eure Herzen zu schenken, damit ich sie meinem Sohn darbringen und euch befreien kann, euch befreien von all dem Bösen, das euch immer mehr versklavt und euch vom einzigen Guten entfernt - meinem Sohn; befreien von allem, was euch auf den falschen Weg führt und euch den Frieden entzieht. Ich möchte euch zur Freiheit der Verheißung meines Sohnes führen, denn ich wünsche, dass sich hier in Vollkommenheit der Wille Gottes erfüllt, dass durch die Versöhnung mit dem himmlischen Vater, durch Gebet und Fasten, Apostel der Liebe Gottes geboren werden - Apostel, die frei und mit Liebe, all meinen Kindern die Liebe Gottes verbreiten werden – Apostel, die die Liebe des Vertrauens in den himmlischen Vater verbreiten werden und die Pforten des Paradieses öffnen. Liebe Kinder, bietet euren Hirten die Freude der Liebe und der Unterstützung, so wie mein Sohn gewünscht hat, sie euch zu reichen. Ich danke euch.
Message, 2. juillet 2013 - L'apparition à Mirjana
Chers enfants ! Avec un amour maternel, je vous prie de me donner vos coeurs afin que je puisse les présenter à mon Fils et vous libérer - vous libérer de tout ce mal qui vous rend toujours plus esclaves et qui vous éloigne du seul Bien - mon Fils - de tout ce qui vous conduit sur le mauvais chemin et qui vous enlève la paix. Je désire vous guider vers la liberté des promesses de mon Fils, car je désire que s'accomplisse ici la volonté de Dieu dans sa plénitude; et que par la réconciliation avec le Père Céleste, par le jeûne et la prière, naissent des apôtres de l'amour de Dieu, apôtres qui, librement et avec amour, répandront l'amour de Dieu sur tous mes enfants, apôtres qui répandront l'amour de confiance envers le Père Céleste et qui continueront à ouvrir la porte du Ciel. Chers enfants, offrez à vos bergers la joie de l'amour et du soutien, juste comme mon Fils leur a demandé de vous les offrir à vous. Je vous remercie.
Orędzie iz Medziugorje, 2. lipiec 2013r. - Orędzie dla Mirjany
Drogie dzieci, z macierzyńską miłością proszę was, podarujcie mi swoje serca, abym mogła ofiarować je mojemu Synowi i wyzwolić was od wszelkiego zła, które was coraz bardziej zniewala i oddala od jedynego Dobra – mojego Syna, od tego wszystkiego co prowadzi was błędną drogą i pokój wam odbiera. Pragnę prowadzić was ku wolności zawartej w obietnicy mojego Syna i pragnę, aby tutaj całkowicie wypełniła się wola Boża, aby przez pojednanie z Ojcem Niebieskim, post i modlitwę zrodzili się apostołowie Bożego pokoju, apostołowie, którzy w wolności i z miłością będą szerzyć miłość Bożą pośród moich dzieci, apostołów, którzy będą szerzyć miłość i zaufanie do Ojca Niebieskiego i otwierać drogę do raju. Drogie dzieci, obdarzajcie swoich pasterzy radością miłości i wsparciem, podobnie jak tego żądał od nich mój Syn wobec was. Dziękuję wam.
Matka Boża pobłogosławiła obecnych oraz przyniesione dewocjonalia.
Posolstvo, Medžugorie, 2. júl 2013 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane
Drahé deti, materinskou láskou vás prosím, darujte mi svoje srdcia, aby som ich mohla odovzdať svojmu Synovi a oslobodiť vás. Oslobodiť vás od všetkého zlého, čo vás stále viac zotročuje a vzďaľuje od jediného Dobra – môjho Syna; všetkého, čo vás vedie nesprávnou cestou a oberá vás o pokoj. Ja vás chcem viesť k slobode prisľúbenia môjho Syna, lebo chcem, aby sa tu v plnosti uskutočnila Božia vôľa. Aby sa skrze zmierenie s nebeským Otcom, pôst a modlitbu rodili apoštoli Božej lásky, apoštoli, ktorí budú slobodne a s láskou šíriť Božiu lásku všetkým mojím deťom, apoštoli, ktorí budú šíriť dôvernú lásku k nebeskému Otcovi a otvárať dvere raja. Drahé deti, preukazujte svojim pastierom radosť lásky a podpory tak, ako aj môj Syn žiadal od nich, aby preukazovali vám. Ďakujem vám.
Poselství z Medžugorje, 2. července 2013 - Zjevení Panny Marie pro Mirjanu Soldo
Drahé děti! Mateřskou láskou vás prosím, darujte mi svoje srdce, abych je mohla obětovat svému Synu a osvobodit vás, osvobodit vás od všeho toho zlého, co vás stále více zotročuje a vzdaluje od jediného Dobra – mého Syna, všeho co vás vede špatnou cestou a odnímá vám mír. Já vás chci vést ke svobodě slibů mého Syna, protože si přeji, aby se zde v plnosti plnila vůle Boží, ať se skrze usmíření s Nebeským Otcem, půst a modlitbu rodí apoštolové Boží lásky, apoštolové, kteří budou svobodně a s láskou šířit lásku Boží všem mým dětem, apoštolové, kteří budou šířit lásku důvěry v Nebeského Otce a otevírat bránu ráje. Drahé děti, svým pastýřům poskytujte radost lásky a podpory tak, jak i můj Syn žádal od nich, aby ji poskytovali vám. Děkuji vám.
 

 

PC version: This page | Medjugorje | Apparitions  | Our Lady of Medjugorje Messages  | Medjugorje News & Articles  | Pictures & Photos  | Medjugorje Videos