Language 

Updates  | Medjugorje  | Messages  | News & Articles  | Videos  | Pictures & Photos | Site Map  | About

www.medjugorje.ws » Text version » Medjugorje Videos » Video Medjugorje Apparition for Mirjana 2. August 2011

Video Medjugorje Apparition for Mirjana 2. August 2011

Apparizione a Mirjana, 2 Agosto 2011

 


Medjugorje Message, August 2, 2011 - Apparitions to Mirjana
Dear children; Today I call you to be born anew in prayer and through the Holy Spirit, to become a new people with my Son; a people who knows that if they have lost God, they have lost themselves; a people who knows that, with God, despite all sufferings and trials, they are secure and saved. I call you to gather into God’s family and to be strengthened with the Father’s strength. As individuals, my children, you cannot stop the evil that wants to begin to rule in this world and to destroy it. But, according to God’s will, all together, with my Son, you can change everything and heal the world. I call you to pray with all your heart for your shepherds, because my Son chose them. Thank you.
Messaggio di Medjugorje, 2 agosto 2011 - Apparizione a Mirjana
Cari figli, oggi vi invito a rinascere nella preghiera ed a diventare con mio Figlio, attraverso lo Spirito Santo, un nuovo popolo. Un popolo che sa che se perde Dio ha perso se stesso. Un popolo che sa che, nonostante tutte le sofferenze e le prove, con Dio è sicuro e salvo. Vi invito a radunarvi nella famiglia di Dio ed a rafforzarvi con la forza del Padre. Come singoli, figli miei, non potete fermare il male che vuole regnare nel mondo e distruggerlo. Ma per mezzo della volontà di Dio tutti insieme con mio Figlio potete cambiare tutto e guarire il mondo. Vi invito a pregare con tutto il cuore per i vostri pastori, perché mio Figlio li ha scelti. Vi ringrazio.
Poruka, 2. kolovoz 2011. - Poruka preko vidjelice Mirjane
Draga djeco! Danas vas pozivam da se nanovo rodite u molitvi i po Duhu Svetomu uz moga Sina novi narod postanete. Narod koji zna da ako izgubi Boga izgubio je sebe. Narod koji zna da unatoč svim patnjama i kušnjama uz Boga je siguran i spašen. Pozivam vas da se okupite u Božju obitelj i uz Očevu snagu jačate. Kao pojedinci, djeco moja, ne možete zaustaviti zlo koje želi zavladati svijetom i uništiti ga. Ali po Božjoj volji svi zajedno uz moga Sina možete promijeniti sve i ozdraviti svijet. Pozivam vas da svim srcem molite za svoje pastire, jer je moj Sin njih izabrao. Hvala vam.
Mensaje, 2 de agosto de 2011 - Aparición a Mirjana
Queridos hijos: hoy os invito a renacer en la oración y a que con mi Hijo, por medio del Espíritu Santo, seáis un pueblo nuevo. Un pueblo que sabe que si pierde a Dios se pierde a sí mismo. Un pueblo que sabe que, no obstante todos los sufrimientos y pruebas, está seguro y a salvo con Dios. Os invito a que os reunáis en la familia de Dios y a que os reforcéis con el poder del Padre. Individualmente, hijos míos, no podéis detener el mal que quiere reinar en el mundo y destruirlo. Sin embargo, por medio de la voluntad de Dios, todos juntos con Mi Hijo, podéis cambiarlo todo y sanar el mundo. Os invito a orar con todo el corazón por vuestros pastores, porque Mi Hijo los ha elegido. ¡Os estoy agradecida!
Mensagem, 2011.g. 2. agosto - Mensagem dada a vidente Mirjana
Queridos filhos; Hoje Eu convido-os a nascer de novo em oração e através do Espírito Santo, para se tornarem um povo novo com Meu Filho; um povo que sabe que se eles perderem a Deus, eles perderão a si mesmos; um povo que sabe que, com Deus, apesar de todos os sofrimentos e provas, eles estão seguros e salvos. Eu chamo vocês a se reunirem na família de Deus e serem fortalecidos com a Força do Pai. Como indivíduos, Meus filhos, vocês não podem parar o mal que quer começar a governar neste mundo e destruí-lo. Mas, de acordo com a vontade de Deus, todos juntos, com Meu Filho, vocês podem mudar tudo e curar o mundo. Eu os convido a orar com todo o seu coração pelos seus pastores, porque o Meu Filho os escolheu. Obrigada.
Botschaft, 2. August 2011 - Botschaft an die Seherin Mirjana
Liebe Kinder! Heute rufe ich euch auf, dass ihr von neuem im Gebet geboren werdet und durch den Heiligen Geist neben meinem Sohn ein neues Volk werdet. Ein Volk welches weiss dass wenn es Gott verliert es sich selbst verloren hat. Ein Volk welches weiss dass trotz allen Leiden und Versuchungen es bei Gott sicher und gerettet ist. Ich rufe euch auf, dass ihr euch in der Familie Gottes versammelt und mit der Kraft des Vaters stärker werdet. Als Einzelne, meine Kinder, könnt ihr das Böse nicht aufhalten, welches die Welt beherrschen und zerstören will. Aber nach dem Willen Gottes könnt ihr, alle gemeinsam neben meinem Sohn alles verändern und die Welt heilen. Ich rufe euch auf von ganzem Herzen für eure Hirten zu beten, denn mein Sohn hat Sieauserwählt. Ich danke euch.
Orędzie iz Medziugorje, 2. sierpień 2011r. - Orędzie dla Mirjany
Dzisiaj wzywam was, abyście na nowo odrodzili się w modlitwie, a za przyczyną Ducha Świętego, przy moim Synu, stali się nowym ludem. Ludem, który wie, że jeśli utraci Boga, utraci siebie. Ludem, który wie, że mimo wszelkich cierpień i doświadczeń, przy Bogu jest bezpieczny i zbawiony. Wzywam was, byście gromadzili się, jako Boża rodzina i umacniali się Jego Ojcowską mocą. Pojedynczo, moje dzieci, nie możecie powstrzymać zła, które chce zawładnąć światem i zniszczyć go. Jednakże zgodnie z wolą Bożą, wszyscy razem, przy moim Synu, wszystko możecie zmienić i uzdrowić ten świat. Wzywam was, byście całym sercem modlili się za swoich pasterzy, ponieważ Syn mój ich wybrał. Dziękuję wam.
Posolstvo, Medžugorie, 2. august 2011 - Posolstvo Panny Márie Kráľovnej pokoja Mirjane
Drahé deti! Dnes vás pozývam, aby ste sa nanovo zrodili v modlitbe a skrze Ducha Svätého stali v mojom Synovi novým národom. Národom, ktorý vie, že keď stratí Boha, stratil seba; národom, ktorý vie, že aj napriek všetkým utrpeniam a skúškam je v Bohu v bezpečí a spasený. Pozývam vás, aby ste sa zhromaždili v Božej rodine a upevňovali sa v Otcovej moci. Ako jednotlivci, deti moje, nemôžete zastaviť zlo, ktoré chce zavládnuť vo svete a zničiť ho. Ale skrze Božiu vôľu môžete všetci spoločne v mojom Synovi všetko zmeniť a uzdraviť svet. Pozývam vás, aby ste sa celým srdcom modlili za svojich pastierov, pretože si ´ich´ môj Syn vyvolil.
Poselství z Medžugorje, 2. srpna 2011 - Zjevení Panny Marie pro vizionářku Mirjanu
Drahé děti! Dnes vás vyzývám, abyste se znovu zrodily v modlitě a skrze Ducha Svatého se s mým Synem novým lidem staly. Lidem, který ví, že když ztratí Boha, ztratil sebe. Lidem, který ví, že přes všechno trápení a zkoušky, je s Bohem jistý a spasený. Volám vás, abyste se shromáždily do Boží rodiny a Otcovou silou abyste sílily. Jako jednotlivci, děti moje, nemůžete zastavit zlo, které chce ovládnout svět a zničit ho. Ale podle vůle Boží, všichni společně s mým Synem můžete vše proměnit a uzdravit svět. Vyzývám vás, abyste se celým srdcem modlily za své pastýře, protože můj Syn je vyvolil. Děkuji vám.
 

 

PC version: This page | Medjugorje | Apparitions  | Our Lady of Medjugorje Messages  | Medjugorje News & Articles  | Pictures & Photos  | Medjugorje Videos